Castle Siege Information / Информация

BG: Тук ще се садържа цялата информация относно Castle Siege Automatic Event.
EN: Here you will find all information about Castle Siege Automatic Event.

BG:Можете да поставяте гилд информация или че търсите хора за гилдията, съюзник както и хора търсещи гилдии.
EN: You can post guild information or that you are looking for guild people, an ally as well as guild seekers.
Locked
User avatar
DeviLMu
Support
Support
Posts: 186
Joined: 08 May 2013, 14:48
Име: DevilMU
Guild: DevilMU Administators
Location: DevilMU
Contact:

Castle Siege Information / Информация

Post by DeviLMu » 26 Oct 2019, 17:24

Current Castle Siege Owner:BGПериод на регистрация: Неделя и Понеделник

Период на вкарване на Sign of Lord: Вторник и Сряда

Период на обработка на информацията: Четвъртък

Период на известяване на класация: Петък

Период на битка: СъботаРегистрирацията става по следния начин:
Отивате в Loren Valley чрез менюто и търсите NPC с име: Guardsman (90 60) и натискате регистрация, само главния гилд мастър на съюза има правото да регистрира гилд.

Допълнителна информация:

Квалифицираните гилдии трябва да разговарят с гвардееца (пазача) (NPC), да натиснат бутона „Register“ и тяхната регистрация ще бъде приета. Гилдът трябва да има 20 човека.
Само лидерът на гилдията от главния съюз може да обяви намерението си за обсада на замъка.
Всеки член на гилдиите, които са обявили намерение за обсада може да предаде (представи) Печат на Лорд(Sign of Lord) по време на периода за регистрация.
Когато се натисне върху гвардееца, класирането на гилдията и съюзническите гилдии, ще се покажат в регистъра.
Когато се натисне върху гвардееца (NPC), ще бъде показана информация за статуса на обсадата.
Само първите (топ) три гилдии и техните съюзници, ще имат приоритет при обсадата.

Формула за печат на лорд: " Регистрационен Ранг = (броя на регистрирани Печати на Лорд x 5 ) + (Броя на членове в гилдията) + Ниво (Левъл) на Лидера на гилдията /4 "

Регистрация за известяване на обсада – гилдиите заявяват намерението да атакуват замъка.
Регистрационен период – време за наддаване Печати на Лорд за първите три места по време на обсада, с цел повишаване на ранга.
Съобщаване на квалифицираните гилдии – съобщават се гилдиите, които ще участват в обсадата.
Време за обсада Събота

Бележка: Играчите могат да събират Печат на Лорд чрез убиване на всякакви чудовища.


EN
Registration Period: Sunday and Monday

Sign of Lord Insertion Period: Tuesday and Wednesday

Information Processing Period: Thursday

Rating Notification Period: Friday

Battle Period: SaturdayThe registration is as follows:
You go to the Loren Valley through the menu and search for an NPC with the name: Guardsman (90 60) and you press registration, only the master guild master of the union is allowed to register a guild.


Qualified guilds must speak to the NPC and press the Register button and their registration will be accepted.
Only the guild leader of the main union can declare his intention to lay siege to the castle.
Any guild member who has announced a siege intention may submit (submit) a Sign of Lord seal during the registration period.
When the Guardsman is pressed, Guild Rankings and Allied Guilds will appear in the Register.
When pressed on the Guardsman (NPC), siege status information will be displayed.
Only the first (top) three guilds and their allies will prioritize the siege.

Lord's Seal Formula: "Registration Rank = (number of Lord's Seals registered x 5) + (Number of Guild members) + Guild Leader Level / 4/4"

Siege Notification Registration - Guilds declare their intention to attack the castle.
Registration Period - Bidding Time The Lord's Seals for the first three Siege Points in order to increase rank.
Reported Qualified Guilds - Guilds that will participate in the siege are reported.
Siege Time: Saturday


Note: Players can collect the Lord's Seal by killing any monster.
DevilMu and Social Networks

Site: "DeviLMu"
Facebook: "DeviLMu"

Locked