Castle Siege Information / Информация

BG: Тук ще се садържа цялата информация относно Castle Siege Automatic Event.
EN: Here you will find all information about Castle Siege Automatic Event.

BG:Можете да поставяте гилд информация или че търсите хора за гилдията, съюзник както и хора търсещи гилдии.
EN: You can post guild information or that you are looking for guild people, an ally as well as guild seekers.
Locked
User avatar
DeviLMu
Admin
Admin
Posts: 239
Joined: 08 May 2013, 14:48
Име: DeviLMu
Guild: DeviLMu Administrators
Location: DeviLMu
Contact:

Castle Siege Information / Информация

Post by DeviLMu » 26 Oct 2019, 17:24

Current Castle Siege Owner: WarpathBGПериод на регистрация: Събота и Неделя

Период на вкарване на Sign of Lord: Понеделник, Вторник, Сряда

Период на известяване на класация: Четвъртък

Период на битка: ПетъкРегистрирацията става по следния начин:
Отивате в Loren Valley чрез менюто и търсите NPC с име: Guardsman (90 60) и натискате регистрация, само главния гилд мастър на съюза има правото да регистрира гилд.

Допълнителна информация:

Квалифицираните гилдии трябва да разговарят с гвардееца (пазача) (NPC), да натиснат бутона „Announce“ и тяхната регистрация ще бъде приета. Гилдът трябва да има 20 човека.
Само лидерът на гилдията от главния съюз може да обяви намерението си за обсада на замъка.
Всеки член на гилдиите, които са обявили намерение за обсада може да предаде (представи) Печат на Лорд(Sign of Lord) по време на периода за регистрация.
Когато се натисне върху гвардееца, класирането на гилдията и съюзническите гилдии, ще се покажат в регистъра.
Когато се натисне върху гвардееца (NPC), ще бъде показана информация за статуса на обсадата.
Само първите (топ) три гилдии и техните съюзници, ще имат възможност да извършат нападението..

Формула за печат на лорд: " Регистрационен Ранг = (броя на регистрирани Печати на Лорд x 5 ) + (Броя на членове в гилдията) + Ниво (Левъл) на Лидера на гилдията /4 "

Регистрация за известяване на обсада – гилдиите заявяват намерението да атакуват замъка.
Регистрационен период – време за наддаване Печати на Лорд за първите три места по време на обсада, с цел повишаване на ранга.
Съобщаване на квалифицираните гилдии – съобщават се гилдиите, които ще участват в обсадата.
Ден на обсадата: Петък

Бележка: Играчите могат да събират Печат на Лорд чрез убиване на всякакви чудовища.


EN
Registration Period: Saturday and Sunday

Sign of Lord Insertion Period: Monday, Tuesday, and Wednesday

Rating Notification Period: Thursday

Battle Period: FridayThe registration is as follows:
You go to the Loren Valley through the menu and search for an NPC with the name: Guardsman (90 60) and you press "Announce", only the master guild master of the union is allowed to register a guild.


Qualified guilds must speak to the NPC and press the "Announce "button and their registration will be accepted.
Only the guild leader of the main alliance can declare his intention to lay siege to the castle.
Any guild member who has announced a siege intention may submit (submit) a Sign of Lord seal during the registration period.
When the Guardsman is pressed, Guild Rankings and Allied Guilds will appear in the Register.
When pressed on the Guardsman (NPC), siege status information will be displayed.
Only the first (top) three guilds and their allies will prioritize the siege.

Lord's Seal Formula: "Registration Rank = (number of Lord's Seals registered x 5) + (Number of Guild members) + Guild Leader Level / 4/4"

Siege Notification Registration - Guilds declare their intention to attack the castle.
Registration Period - Bidding Time The Lord's Seals for the first three Siege Points in order to increase rank.
Reported Qualified Guilds - Guilds that will participate in the siege are reported.
Siege Day: Friday


Note: Players can collect the Sign of Lord by killing any monster.
DevilMu and Social Networks

Site: "DeviLMu"
Facebook: "DeviLMu"

Locked